AUTORUZRAUDZĪBA

Autoruzraudzības mērķis ir nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētās ieceres un izstrādātā būvprojekta, kā arī normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. Autoruzraudzību veic:

  • valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem, otrās un trešās grupas ēkām (izņemot viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās ēkas un palīgēkas) pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā un tā aizsardzības zonā atbilstoši teritorijas plānojumam;
  • trešās grupas jaunbūvējamām, restaurējamām un pārbūvējamām būvēm, ja būvniecībai nepieciešama būvatļauja;
  • otrās grupas būvēm, ja būvniecībai nepieciešama būvatļauja;
  • publiskām jaunbūvējamām, restaurējamām un pārbūvējamām ēkām;
  • jaunbūvējamām dzīvojamām ēkām (izņemot viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās ēkas);
  • būvēm, kurām ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums.

Autoruzraudzība -  papildus kontroles mehānisms, lai gala rezultātā uzbūvētais projekts atbilst normatīvo aktu un standartu prasībām, Pasūtītāja vēlmēm, projekta autoru iecerei, ir drošs un kvalitatīvs, kā arī tas kalpotu vairākus gadu desmitus.