TEHNISKĀ APSEKOŠANA

Tehniskā apsekošana un tehniskā atzinuma sagatavošana - būves ekspluatācijas laikā jāveic periodiska būves apsekošana un apsekojumā jāvērtē būves mehāniskā stiprība un stabilitāte, būves lietošanas drošība, kā arī jau esošie ugunsdrošības risinājumi, lai nodrošinātu būves saglabāšanu visā tās ekspluatācijas laikā un nepieļautu apdraudējuma iestāšanos.

Atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana”, būvi nepieciešams apsekot:

  • periodiski būves ekspluatācijas laikā atbilstoši tās lietošanas veidam saskaņā ar būvju tehnisko uzturēšanu regulējošiem normatīvajiem aktiem un standartiem (ekspluatācijā nodotām otrās un trešās grupas būvēm tehnisko apsekošanu veic ne retāk kā reizi 10 gados);
  • pirms būves vai tās daļas atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas būvprojekta izstrādes, arī pirms būvprojekta minimālā sastāvā sagatavošanas vai pirms dokumentu izstrādes vienkāršotai ēkas fasādes atjaunošanai, lai noteiktu būves bojājumu apjomu, kā arī atbilstību būves izmantošanas mērķim un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
  • pirms būvdarbu atsākšanas (pēc pārtraukuma);
  • citos gadījumos, ja jānosaka būves tehniskais stāvoklis.

Tehniskajā apsekošanā tiek veikta būves apskate, fiksēti un novērtēti redzamie būves bojājumi. Ja nepieciešams precizēt apstākļus, papildus tiek veikta būves ģeotehniska un hidroģeoloģiskā apsekošana. Apskates laikā veiktos fotofiksācijas materiālus līdz ar apsekošanas rezultātiem apkopo tehniskās apsekošanas atzinumā.